Kapituła Nagrody Świętego Marcina za dokonania na rzecz popularyzacji polskiego wina i tradycji świętomarcińskich

Przewodniczący Kapituły
Mikołaj Tyc

Członkowie
Mirosław Jaxa Kwiatkowski
Edyta Mętel-Tyc
Kuba Janicki
Barbara Madej

Regulamin Kapituły

 1. Pierwszy skład Kapituły Nagrody i jej Przewodniczący powołany jest przez jej inicjatorów - Zarząd Winnicy Srebrna Góra.
 2. Powołanie do Kapituły następuje na czas nieokreślony. Członkostwo w Kapitule wygasa w przypadku:
  1. rezygnacji członka Kapituły;
  2. śmierci członka Kapituły;
  3. odwołania członka Kapituły - w trybie określonym w punkcie 4.
 3. Rezygnacja z członkostwa w Kapitule dokonana winna być w formie pisemnej.
 4. Nowymi członkami Kapituły stają się laureaci nagrody. Ich kadencja obejmuje okres roku, do czasu wyboru nowych laureatów, którzy następnie stają się członkami Kapituły.
 5. Członkowie odwoływani są przez jednomyślną decyzję Zarządu Winnicy Srebrna Góra, za zgodą Kapituły wyrażoną uchwałą zwykłej większości głosów dotychczasowych członków Kapituły. Członek, którego dotyczy odwołanie, jest wyłączony z głosowania. Przewodniczący Kapituły ma prawo veta.
 6. Tryb przewidziany w zdaniu poprzedzającym stosuje się do powoływania nowych członków Kapituły, nie będących laureatami Nagrody.
 7. Członkostwo w Kapitule jest funkcją honorową; za udział w pracach Kapituły, w tym w jej posiedzeniach, nie przysługuje wynagrodzenie. Zapis ten stosuje się także do przewodniczenia Kapitule.
 8. Do obowiązków Kapituły należy:
  1. analiza nominacji do Nagrody;
  2. wybór Laureata i udział - w miarę możliwości - w ceremonii wręczenia Nagrody;
  3. promocja - w miarę możliwości - Nagrody oraz jej laureatów.
 9. Wybór Laureatów Nagrody odbywa się w trybie zaproponowanym przez Przewodniczącego Nagrody i zaakceptowanym przez zwykłą większość członków Kapituły.

Kapituła Nagrody Świętego Marcina II Edycji wręczyła nagrody za dokonania na rzecz popularyzacji polskiego wina i tradycji świętomarcińskich następującym laureatom:

 1. Wielce Szanownemu Panu Wojciechowi Bosakowi za wyjątkowe zasługi w dziedzinie promocji polskiego wina i tradycji świętomarcińskich, a w szczególności: za niezrównaną, popartą wieloletnimi studiami wiedzę teoretyczną i empiryczną oraz za niezwykły dar i ciężką, bezinteresowną pracę dzielenia się tą wiedzą w ramach wielu pionierskich i wzorcowych inicjatyw edukacyjnych.
 2. Wielce Szanownemu Panu redaktorowi Mariuszowi Kapczyńskiemu za wyjątkowe zasługi w dziedzinie promocji polskiego wina i tradycji świętomarcińskich, a w szczególności: za pierwszorzędne pod względem merytorycznym, a zarazem zanurzone w ludycznym duchu, uwieńczone licznymi sukcesami wysiłki na rzecz popularyzacji winiarskich tradycji Polski, a także krajów i regionów związanych z nią silnymi winiarskimi więzami.

Kapituła Nagrody Świętego Marcina I Edycji wręczyła nagrody za dokonania na rzecz popularyzacji polskiego wina i tradycji świętomarcińskich następującym laureatom:

 1. Wielce Szanownemu Panu doktorowi Michałowi Wojtkiewiczowi, posłowi na Sejm VIII kadencji - za docenienie potencjału polskiego winiarstwa, a także za głębokie zrozumienie oraz wsparcie starań i ambicji polskich winiarzy w dążeniu do przyjęcia przyjaznych rozwiązań legislacyjnych. 

  IMGL9319_m

 1. Wielce Szanownemu Panu redaktorowi Maciejowi Nowickiemu - za niestrudzone, wieloletnie wysiłki na rzecz budowy świadomości oraz popularyzacji polskiego wina wśród szerokich rzesz konsumentów na łamach mediów tradycyjnych oraz elektronicznych.IMGL9347_m
 1. Wielce Szanownemu Panu doktorowi Jackowi Szklarkowi, Prezesowi Slow Food Polska za wieloletnie, uwieńczone spektakularnymi sukcesami, przeprowadzone w najlepszym duchu Slow Food wysiłki na rzecz przywrócenia do łask polskich konsumentów gęsiny oraz młodego wina.IMGL9290_m
Kup bilet
Facebook Instagram