Kapituła Nagrody Świętego Marcina za dokonania na rzecz popularyzacji polskiego wina i tradycji świętomarcińskich

Przewodniczący Kapituły
Mikołaj Tyc

Członkowie
Mirosław Jaxa Kwiatkowski
Edyta Mętel-Tyc
Kuba Janicki
Barbara Madej

Regulamin Kapituły

 1. Pierwszy skład Kapituły Nagrody i jej Przewodniczący powołany jest przez jej inicjatorów - Zarząd Winnicy Srebrna Góra.
 2. Powołanie do Kapituły następuje na czas nieokreślony. Członkostwo w Kapitule wygasa w przypadku:
  1. rezygnacji członka Kapituły;
  2. śmierci członka Kapituły;
  3. odwołania członka Kapituły - w trybie określonym w punkcie 4.
 3. Rezygnacja z członkostwa w Kapitule dokonana winna być w formie pisemnej.
 4. Nowymi członkami Kapituły stają się laureaci nagrody. Ich kadencja obejmuje okres roku, do czasu wyboru nowych laureatów, którzy następnie stają się członkami Kapituły.
 5. Członkowie odwoływani są przez jednomyślną decyzję Zarządu Winnicy Srebrna Góra, za zgodą Kapituły wyrażoną uchwałą zwykłej większości głosów dotychczasowych członków Kapituły. Członek, którego dotyczy odwołanie, jest wyłączony z głosowania. Przewodniczący Kapituły ma prawo veta.
 6. Tryb przewidziany w zdaniu poprzedzającym stosuje się do powoływania nowych członków Kapituły, nie będących laureatami Nagrody.
 7. Członkostwo w Kapitule jest funkcją honorową; za udział w pracach Kapituły, w tym w jej posiedzeniach, nie przysługuje wynagrodzenie. Zapis ten stosuje się także do przewodniczenia Kapitule.
 8. Do obowiązków Kapituły należy:
  1. analiza nominacji do Nagrody;
  2. wybór Laureata i udział - w miarę możliwości - w ceremonii wręczenia Nagrody;
  3. promocja - w miarę możliwości - Nagrody oraz jej laureatów.
 9. Wybór Laureatów Nagrody odbywa się w trybie zaproponowanym przez Przewodniczącego Nagrody i zaakceptowanym przez zwykłą większość członków Kapituły.